Různé informace

23.05.2012 13:45

Vyjádření Syndikátu novinářů k tzv. čestným vstupenkám do divadel, resp. dalších kulturních institucí spravovaných městem Brnem

    Syndikát novinářů jižní Moravy, součást Syndikátu novinářů ČR, sdružující profesionální novináře, sledoval situaci i reakce, které v divadelní sezóně 2011–2012 vyvolalo rozhodnutí Rady města Brna k tzv. čestným vstupenkám.  

    Plně chápeme zdůvodněnost rozhodnutí korigovat počet volných vstupenek pro hosty divadel, resp. dalších kulturních institucí zřizovaných městem, jako podložené nezbytnými úspornými opatřeními. Současně nutno konstatovat, že toto rozhodnutí nediferencovalo mezi tzv. čestnými vstupenkami a těmi, poskytovanými jako volný vstup pro novináře, resp. jejich doprovod.

    Poskytování volných vstupenek na premiérová představení recenzentům, kritikům a novinářům, kteří se věnují žurnalistice v oblasti kultury, je ve světě i v tuzemsku běžnou praxí. Je plně zdůvodněno, neboť kritik musí recenzované představení zhlédnout mezi prvními. S ohledem na to, že premiéry se konají večer, zpravidla ve dnech pracovního klidu, k volné novinářské vstupence běžně náleží i vstupenka pro doprovod. Některé instituce ji poskytují za režijní, spíše symbolickou cenu. Praxe poskytování volného vstupu novinářům vychází ze zájmu vedení a provozovatelů divadel na publicitě, nezbytné i pro komerční úspěch. Stejný zájem stojí za nabídkou volného vstupu žurnalistům na volná, nevyprodaná sedadla při reprízách. Divadla a další kulturní instituce mají bytostnou potřebu, aby se o jejich produkci co nejvíce informovalo a aby každá taková informace nebyla doprovázena fakturou za reklamní sdělení. Spolupráce s novináři, kteří kulturní akce reflektují, je pro ně významná.

    Část novinářské obce tvoří publicisté, kteří s redakcemi spolupracují externě, nebo přispívají do internetových novin a časopisů. Za kvalifikovanou práci pobírají nepatrný honorář, často honorováni nejsou vůbec. Nelze očekávat, že  kvalifikovanou práci, pro kterou je jedním z nezbytných předpokladů přehled o divadelní produkci, mohou dlouhodoběji vykonávat mnohdy nejen bez nároku na honorář, ale ještě na vlastní náklady.

    Syndikát novinářů zastává realistický přístup. Nemyslíme, že by každý novinář měl mít automatický nárok na volný vstup do divadel. Tak tomu ani dříve nebylo. Domníváme se, že vedení kulturních institucí by měla jistě sama dokázat posoudit, kteří z novinářů kulturní dění sledují a reflektují, a odlišit je od těch, jejichž profesionální zájem je občasný nebo ojedinělý. Našim názorem je, že první uvedené skupině novinářů by měly být poskytovány volné vstupenky na premiérová představení, druhé skupině na reprízy, zůstávají-li na představení neobsazená místa v hledišti. Vedení kulturních institucí jistě zváží význam publicity včetně ekonomického aspektu a dle toho zvolí vlastní strategii v rozhodování o udílení volných novinářských vstupenek.

    Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí o zrušení volných novinářských vstupenek, k němuž došlo jejich zařazením do stejné kategorie s tzv. čestnými vstupenkami, je v protikladu se zájmem samotných provozovatelů divadel a dalších kulturních institucí i města Brna. Za žádoucí považujeme návrat k předchozímu stavu, který odpovídá situaci na jiných místech doma i v zahraničí – při veškerém respektu k zásadám hospodárnosti, kterými bylo vedeno rozhodnutí zřizovatele v divadelní sezóně 2011–2012.

    Libor Kalina, předseda regionální rady
    Jaroslav Štěpaník, místopředseda
    Helena Kupčíková, místopředsedkyně

 

  Průvodní dopis primátorovi Statutárního města Brna.

 

  Odpověď primátora Statutárního města Brna ze dne 11.6.2012.