Valná hromada 2012

 

Regionální rada zvolená na valné hromadě dne 23. 3. 2012:

Libor KALINA - předseda

liborli@seznam.cz

Jaroslav ŠTĚPANÍK - místopředseda

jaroslav.stepanik@sky.cz

Helena KUPČÍKOVÁ - místopředsedkyně

fotohelena@seznam.cz

Ludmila HLAVÁČKOVÁ

l.hlavackova@email.cz

Jan CHMELÍČEK

chmelicek@ccrjm.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní skupina:

Jana ČIPÁKOVÁ - předsedkyně          

janacip@volny.cz

Jaroslav BOBEK

jaroslav.bobek@seznam.cz

Miloš ŠENKÝŘ

milos.senkyr@lidovky.cz

                                                                                            

Usnesení valné hromady Syndikátu novinářů jižní Moravy

Valná hromada schvaluje:
1. zprávu předsedy regionální rady o činnosti za minulé období;
2. zprávu o hospodaření za roky 2009, 2010, 2011;
3. zprávu kontrolní skupiny;
4. zprávu volební komise, konstatující, že:
    a/ členy regionální rady byli zvoleni:
    Ludmila Hlaváčková, Jan Chmelíček, Libor Kalina, Helena Kupčíková     
    a Jaroslav Štěpaník;
    b/ členy kontrolní skupiny byli zvoleni:
    Jaroslav Bobek, Jana Čipáková a Miloš Šenkýř.

Valná hromada ukládá:
1. nově zvolené regionální radě udržovat vyrovnaný rozpočet;
    odpovídá:  předseda regionální rady;
2. předsedovi kontrolní skupiny účastnit se jednání regionální rady;
    odpovídá: předseda kontrolní skupiny;
3. zvážit možnost přípravy návrhu řádu či pravidel, napomáhajících vytvoření     
    lepšího systému činnosti jihomoravské regionální organizace − včetně    
    prozkoumání možností přípravy lepšího postupu v získávání a rozesílání    
    oznámení o tiskových konferencích, případně dalších podobných akcí
    členům;
    odpovídá: předseda regionální rady;
4. vytvořit předpoklady pro obnovení udělování Ceny A. Heinricha;
    odpovídá: předseda regionální rady;
5. připravit návrh na zhotovení webových stránek jihomoravské odbočky;
    odpovídá: předseda regionální rady.

Valná hromada bere na vědomí:
1. informaci předsedy dosavadní regionální rady o stavu projektu publikace   
k výročí rozdělení ČSFR na ČR a SR, který je připravován společně českou a slovenskou stranou;
2. informaci místopředsedkyně regionální rady o problematice rozesílání   
    oznámení tiskových konferencí jednotlivým členům.   

 

Zápis z valné hromady Syndikátu novinářů jižní Moravy

Valná hromada byla zahájena s ohledem na příslušný článek stanov Syndikátu novinářů ČR o 30 minut později oproti původně stanovenému termínu, a to z důvodu nedostatečné účasti členů. Valné hromady se zúčastnilo 26 členů z celkového počtu 212.

Jednání zahájil v 15.30 hod. předseda regionální rady Libor Kalina, jenž uvítal přítomné a seznámil je s programem, k němuž nebyly vzneseny z pléna připomínky.

Valná hromada proběhla podle navrženého a schváleného programu, který tvořily následující body :
1. zahájení a kontrola účasti,
2. volba komisí a orgánů valné hromady,
3. zpráva o činnosti,
4. zpráva o hospodaření,
5. zpráva kontrolní komise,
6. diskuse,
7. volba nové regionální rady,
8. usnesení a závěr.

V závěru jednání vyzval dosavadní předseda regionální rady členy nově zvolené regionální rady a nově zvolené členy kontrolní skupiny ke schůzce, na níž budou zvoleni nový předseda regionální rady a nový předseda kontrolní skupiny. Termíny obou schůzek budou oznámeny jednotlivým nově zvoleným členům obou orgánů v nejbližší možné době. 

Jednání zakončil dosavadní předseda regionální rady v 17.30 hod.

V Brně 29. března 2012                               Zapsali: Jan Mervart a Jan Martof