Valná hromada 2014

 

Regionální rada zvolená na valné hromadě dne 22. 5. 2014:

Jaroslav BOBEK  předseda

jaroslav.bobek@seznam.cz

Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ místopředsedkyně

waschkova.cisarova@gmail.com

Jana ČIPÁKOVÁ

janacip@volny.cz

Helena KUPČÍKOVÁ († 2015)

=== */

Jaroslav ŠTĚPANÍK

jaroslav.stepanik@sky.cz

 

 

 

 

 

 

 

*/ Novým členem Regionální rady Syndikátu jižní Moravy se stal Libor KALINA – liborli@seznam.cz

 

Kontrolní skupina:

Miloš ŠENKÝŘ – předseda       

milos.senkyr@volny.cz

Jaroslav HAID

haid@upcmail.cz

Karla HOFMANNOVÁ

karla.hofmannova@seznam.cz

 

Foto z valné hromady Syndikátu novinářů jižní Moravy dne 22. května 2014: Petr Michl

 

Zápis z valné hromady Syndikátu novinářů jižní Moravy,
pobočného spolku Syndikátu novinářů ČR, z. s., konané 22. 5. 2014

    Valnou hromadu (členskou schůzi) Syndikátu novinářů jižní Moravy (SN JM), pobočného spolku Syndikátu novinářů ČR (SN ČR), z. s., zahájil předseda SN JM Libor Kalina v 16.00. Konstatoval, že jde o náhradní valnou hromadu ve smyslu stanov Syndikátu novinářů ČR, protože předchozí se nesešla v nadpolovičním počtu. Dnešní schůze je tedy o nezměněném programu usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných.

* Schůze se zúčastnili přítomní podle prezenční listiny, která tvoří přílohu zápisu, tedy celkem 24 řádných členů z celkem 152, kteří jsou ke dni 22. 5. v členské evidenci.

* Program je v souladu se stanovami totožný, jaký byl obsažen na původní pozvánce, zaslané členům:
    1) Zahájení a schválení programu
    2) Volba orgánů schůze
    3) Zpráva o činnosti (odstupující předseda)
    4) Zpráva o hospodaření (odstupující předsedkyně kontrolní skupiny)
    5) Informace o činnosti SN ČR a jeho transformaci na spolek (kol. Bobek a Šenkýř)
    6) Informace o odstoupení regionální rady a kontrolní skupiny (odstupující předseda)
    7) Diskuse
    8) Volby nové regionální rady a kontrolní skupiny
    9) Různé a závěr

* Přítomní po zahájení schůze zvolili:
Návrhovou komisi ve složení: kol. Šenkýř, Waschková Císařová, Hofmannová
Volební a mandátovou komisi ve složení: kol. Řezáč, Žák, Bělíková

* Předseda SN JM Libor Kalina přednesl zprávu o činnosti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

* Předsedkyně kontrolní skupiny Jana Čipáková přednesla zprávu o hospodaření, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

* Místopředseda SN ČR Jaroslav Bobek přednesl informaci o činnosti SN ČR jako celku, které rovněž tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Člen řídicího výboru SN ČR Miloš Šenkýř ho doplnil informací k aktuální situaci kolem transformace z občanského sdružení na spolek a ke sporu kolem někdejších budov ve Vinohradské ulici v Praze. Informoval o dalším postupu a jeho možnostech. Zdůraznil, že příjem ze soudního sporu je příjmem SN ČR a ten musí rozhodnout, jak do využití peněz zapojí regionální sdružení (pobočné spolky).

* Předseda SN JM Libor Kalina informoval o tom, že k dnešnímu dni rezignoval on i celá regionální rada a dále kontrolní skupina. Proto je součástí programu volba nové rady a kontrolní skupiny na další tříleté období. Informoval, že kandidátku navrhla odstupující regionální rada, jejich zájem kandidovat byl ověřen i u dnes nepřítomných – a vyzval přítomné k doplnění dalších jmen.
Miloš Šenkýř informoval, že se nedopatřením dostal mezi kandidáty do regionální rady místo kontrolní skupiny a požádal o úpravu. Navrhl při té příležitosti doplnit mezi kandidáty do regionální rady jméno Lenky Waschkové Císařové a vyzval ke zvážení účasti Dobromila Dvořáka. K této výzvě se připojil i Bohumil Hlaváček. Dobromil Dvořák konstatoval, „že se hlasující mohou rozhodnout“.
Vzor kandidátní listiny s navrženými jmény tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Libor Kalina informoval o způsobu volby a doplnil, že nová regionální rada bude mít 5 členů a kontrolní skupina 3 členy.

* Volební komise oznámila výsledky voleb:
Členy regionální rady se podle počtu obdržených hlasů stali: kol. Bobek (20 hlasů), Čipáková (19), Štěpaník (18), Waschková Císařová (15), Kupčíková (13)
Náhradníky regionální rady se stali: kol. Kalina (12), Mervart (7), Martof (6), Dvořák (3), Trčala (2), Menšíková a Hofmannová (1)
Členy kontrolní skupiny se podle počtu obdržených hlasů stali: Šenkýř (21 hlasů), Haid (17), Hofmannová (13)
Náhradníky kontrolní skupiny se stali: kol. Michl (10), Žalud (9)

* Na základě diskuse přijala valná hromada následující usnesení:
1) Valná hromada SN JM bere na vědomí odstoupení regionální rady a kontrolní skupiny a děkuje jim za činnost.
2) Valná hromada SN JM volí novou regionální radu a kontrolní skupinu v uvedeném složení – a jejich náhradníky.
3) Valná hromada SN JM bere na vědomí a schvaluje přednesené zprávy. Ukládá nově zvolené regionální radě přijmout opatření k nápravě zjištění uvedených ve zprávě kontrolní skupiny.
4) Valná hromada SN JM vyzývá jihomoravské delegáty na valné hromadě SN ČR, aby usilovali o využití části peněz získaných ve sporu s Českou republikou ve prospěch práce územních sdružení mimo hlavní město Prahu.
Usnesení byla schválena všemi přítomnými.

Zapsal: Miloš Šenkýř

Ověřili: Libor Kalina, Jaroslav Bobek

 

PŘÍLOHA 1: ZPRÁVA O ČINNOSTI SN JM, přednesená předsedou Liborem Kalinou 22. 5. 2014

Milé kolegyně, vážení kolegové,

    scházíme se dnes z čistě formálních důvodů. To nám ale nebrání pokusit se o jednu důležitou věc. Zamyslet se nad tím, zda existuje vedle pocitu profesní sounáležitosti také novinářská hrdost a čest. Tyto silné a jednoznačné termíny totiž podmiňují budoucnost našeho spolku. Staronové a znovuobjevené slovo spolek hned vedle cti a hrdosti, termínů dnes přežilých a bezmála vyčichlých. Nebo snad je naše profesní čest a odborná hrdost věcí živou, každodenní a základní? Není, říkám to nerad, ale to je realita.

    Je holou iluzí, že bychom mohli navázat na tradiční spolková pravidla tam, kde je naši dědové a pradědové nuceně opustili. Žijeme v jiné době, uznáváme zcela odlišné hodnoty. A pojmy jako vlastenectví, moravanství či češství se vlastně vyvíjejí ze dne na den. Nebojím se jejich přirovnání k burzovnímu indexu. Všechno se dnes přeci přepočítává na peníze.

    Tři sta mega a rázem je syndikát ve hře. Pro nejednoho letargického a řadu let vůči ostatním mrtvého člena náhle platformou pro ryzí angažovanost. Na třistapadesát melounů jsou nás dva tisíce. To je stopětadvacet papírů na jednoho. Pořádná pobídka pro spřádání plánů a konspirací!

    Promiňte obsáhlý úvod, ale nemohu jinak. Vnímám realitu. Entuziasmus, dobročinnost a dobrovolnost se zkrátka musejí přizpůsobit. Mohu tomu říkat profesionalizace. Z čistě pracovních důvodů jsem se rozhodnul dát k dispozici své předsednické místo. Budu rád, pokud skončí etapa „one men show“, kdy se téměř nic neobešlo bez přímé účasti předsedy. Rozumějte, nikdy mi nešlo o soustředění pomyslné moci do mých rukou. Nicméně není mnoho z nás, kteří by pro brněnský a jihomoravský syndikát a pro jeho členy něco udělali, vykonali, zařídili, vyjednali, zorganizovali. Mohu uvést výjimky. Helenku Kupčíkovou a Lidku Hlaváčkovou. Teprve pak mohu jmenovat některé členy regionální rady, kontrolní skupiny a brnožurnálového Jardu Bobka. Pak je už místo jen pro pomlku, měnící se v dlouhé ticho.

    To ovšem neznamená, že se nic nedělo, že jsme se my zvolení, kteří jsme minule dostali vaši důvěru, na vás a všechno okolo vykašlali.

    Regionální rada se scházela nepravidelně, podle potřeb a aktuální situace, nejméně jednou za dva měsíce. Koordinovala základní aktivity, jako je členská evidence, přijímání členů, komunikace s řídícím výborem a pražskou ústřední kanceláří. I přes úsporná opatření dnes máme jako pobočný spolek záviděníhodné prostory pro rozvíjení našich libovolných aktivit, základní technické kancelářské vybavení a ani komunikační technika, přístup na web, která je k dispozici všem členům. Větší díl z vás je i jejím prostřednictvím průběžně informován o dění v branži, tedy o tom, co se kde a jak zajímavého a pro novináře přínosného děje. I tato forma komunikace má ovšem kam růst a sílit. Máme dobře vedený a prosperující živý web, který se stal dokonce inspirativním zdrojem pro potřebnou inovaci celostátních syndikátních webových stránek.

    O Klub seniorů, naší nejaktivnější sekci, se dosud obětavě starala Lidka Hlaváčková, podporovaná a doplňovaná Bohouškem a Helenkou. I ona nyní vyhrožuje havlovským odcházením. Mým přáním je, aby i to její nebylo úplně definitivní a aby naše nejaktivnější členská sekce nezašla na úbytě. Jistě se tak už z její tradice a samotné podstaty nestane.

    Nemládneme, což nemohu jinak, než potvrdit jmény, která bohužel scházejí ze seznamu kolegů. Zdeněk Rotrekl, Jarda Houba, Jaromír Dufek, Bohoušek Pospíšil, Toník Hančl.

    Besedy a setkávání. Zajímaví lidé, přínosné chvíle pro zúčastněné a zapojené. Nelze je ale měřit šíří mediálního výstupu. Tady kovářova kobyla kulhá. Nikoli naší vinou. Svět informací už nemají v rukou novináři, ale vydavatelé, jejichž zájmům sloužíme. Snad s jedinou čestnou výjimkou – národ novinářský sobě, čili: BrnoŽurnál.cz.

    Mezinárodní spolupráce. (Maďarsko, Rakousko, Slovensko – společný projekt, družba…)

    Ekonomika. (Úspory, viz zprávu kontrolní skupiny…)

Vážení kolegové,

    věřím, že chceme a hodláme jeden pro druhého a pro společnou věc, tedy pro Syndikát, něco dělat a udělat. To mluvím o práci. A bez toho, abychom za tím viděli a hledali výhradně honorář, odměnu nebo jinou společenskou výhodu.

    Za sebe vám dnes chci říct, že přes ona skeptická slova v úvodu věřím ve smysluplnost a budoucnost našeho spolku. Byť vnímám i výhrady vůči české specifice, protože jako jediná evropská novinářská organizace dosud nekomunikujeme se zaměstnavateli novinářů ani s vládou jako partner. Tady vidím největší prostor pro váhu onoho majetku, pro hledání kolektivního smyslu a profesních cílů. To ale neříkám nic nového. A dobře si přitom uvědomuji většinu nebezpečí a komplikací spojených právě s tímto posunem a směřováním.

    V nejlepším končím a děkuji Vám za pozornost.

    

PŘÍLOHA 2: ZPRÁVA KONTROLNÍ SKUPINY SNJM, přednesená předsedkyní Janou Čipákovou 22. 5. 2014

Kontrolní skupina SNJM ve složení Jaroslav Bobek, Jana Čipáková a Miloš Šenkýř zkontrolovala hospodaření SNJM a konstatuje následující hospodářský výsledek za období leden až prosinec 2013:
Stav finančních prostředků k 31.12. 2012 – 116 721,82 Kč, k 31. 12. 2013 – 117 586,12 Kč, rozdíl (zaokrouhleno) 864 Kč

Stav k 31. 12. 2013 na hotovosti 31 031 Kč, na účtu 86 555,12 Kč.

Příjmy SN JM v roce 2013 celkem 80 914,82 Kč, výdaje SNJM v roce 2013 celkem 80 050,52 Kč
SNJM užívá nadále jednoduché, nikoliv podvojné účetnictví. Pokud se týká hotovostních výdajů, je každá položka doložena účtenkou či jiným relevantním dokladem. U fakturovaných položek je do budoucna nutné odvolání na příslušnou objednávku nebo přiložit přímo její kopii.

Nejvyšší stálou roční položku nadále představuje nájemné za prostory kanceláře Mečová 5 (23 856 Kč po inflačním zvýšení o 3% k 1.1.2013) a související služby (energie, voda) 24 459 Kč. Zpráva o zvýšení nájemného (původně celkem 23 336 Kč) neprošla zápisem z jednání regionální rady.

Kontrolní skupina upozorňuje na stále platné a také na nové právní předpisy a pravidla, vyplývající ze změny právní formy SNČR z občanského sdružení na spolek a SNJM na jeho pobočný spolek.

Ekonomický, administrativní a právní chod SNJM je nutno uvést do souladu s touto přeměnou a obecnými předpisy – a to zejména:

* Zajištění vedení účetnictví podle platných zákonných norem a předpisů. Zejména vyplácení mzdových odměn a náhrad spojených s pracovní činností doložit příslušnou formou dohody (v písemné formě), kromě zákonem daných výjimek zajistit jejich náležité zdanění a evidenci u příslušného správce daně. Kontrolní skupina důrazně upozorňuje na problém, s nímž se v této souvislosti může SN JM potýkat.
* Pro budoucí vedení účetnictví navrhnout vedení SNČR schválit možnost zastřešit je v hlavní účtárně v Praze – a porovnat je se současným řešením. Zvolit variantu výhodnější pro SNJM.
Je nezbytné důsledně archivovat zápisy z jednání regionální rady SNJM a kopie přihlášek nových členů. V souvislosti se zavedením roční čekací lhůty pro nové členy je nezbytné, aby každou přihlášku prokazatelně projednala regionální rada.
* V souvislosti s asignací členské základny (a předpokládaným snížením počtu členů) přizpůsobit tomuto faktu výdaje.
* Hledat způsoby,  jak zlepšit hospodářský výsledek (granty, noví členové z řad aktivních novinářů…)
* K provedené inventarizaci hmotného majetku SNJM, kterou si KS vyžádala, je nezbytné přidat i nehmotné vlastnictví (programové vybavení).
* Zvážit možnost, zda a jak do definitivního vyřešení vedení kanceláře SNJM, které by mělo být zásadním bodem pro rozhodování valné hromady (členské schůze) hradit kol. Kupčíkové náklady na jízdné ve dnech fungování kanceláře.
* Z možností, vedoucích k úsporám v hospodaření, zvolit změnu finančního ústavu, zavést elektronické účetnictví a zejména zjistit, zda vést i nadále účet u České spořitelny za výhodnějších podmínek (v tom případě jej převést do nejbližší pobočky), změnit banku nebo vést prostředky na podúčtu SN ČR.


PŘÍLOHA 3: ZPRÁVA, přednesená místopředsedou SN ČR Jaroslavem Bobkem 22. 5. 2014

Milé kolegyně, milí kolegové!

    Ve svém vystoupení chci stručně upozornit na několik záležitostí, jimiž se v poslední době zabýval řídicí výbor Syndikátu novinářů ČR.

                    1. Likvidace Českomoravského novináře
                    2. Plnění rozpočtu 2013 a rozpočet na rok 2014
                    3. Problémy Klubu volných novinářů
                    4. Fungování Odborového klubu novinářů
                    5. Rizika spojená s případnou transformací SN ČR na odborovou organizaci
                    6. Nové webové stránky Syndikátu novinářů ČR
                    7. Problémy s vydáváním Mediažurnálu

    Kolega Šenkýř se poté zmíní o nových stanovách SN ČR, které schválila v závěru minulého roku valná hromada v korespondenčním hlasování. Stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR a jsou platné od 1. ledna 2014. Vyplývají z nich i některé úkoly pro tzv. pobočné spolky – kluby a regionální sdružení.

    1. O ukončení činnosti Českomoravského novináře, a.s., bylo rozhodnuto koncem devadesátých let. Společnosti, v nichž měl ČMN majetkový podíl (NAT, Pressconsult, Svět v obrazech, Svět motorů) byly už několik let v likvidaci, konkurzu nebo naprosto nečinné. Provozování restaurace „Klub novinářů“ v Pařížské ulici bylo po problémech s nájemci ukončeno hygienikem. Podobně tomu bylo i v rekreačním zařízení v Hrádku u Trhových Svin a na zámku Roztěž. V návaznosti na prodej zámku došlo v roce 2005 ke snížení základního jmění o 25 mil. Kč a jejich následnému převedení Syndikátu novinářů ČR. Tyto prostředky byly investovány do zvýšení majetkového podílu v budovách na Senovážném náměstí, což značně vylepšilo rozpočtové příjmy SN ČR v následujících letech. Likvidace byla ukončena k 31.3.2014 s výsledkem zhruba 9,5 mil. Kč. Celkový finanční příjem z Československého novináře tedy činí 34,5 mil. Kč. Syndikát novinářů ČR kromě toho převzal historickou zámeckou knihovnu čítající 1 171 svazků, 6 obrazů a 513 originálů kreseb předních autorů kresleného humoru. Pokud by se je podařilo zpeněžit, zvýšil by se výnos z likvidace o dalších cca 1 mil. Kč (dle znaleckého posudku a nabídek zájemců).

    2. Řídicí výbor posuzoval plnění rozpočtu v roce 2013 a schválil návrh rozpočtu na rok 2014 i s komentářem k příjmovým a výdajovým položkám, u nichž loni došlo k odchylkám oproti schválnému rozpočtu. K nejzávažnějším problémům patří nenaplnění příjmové stránky z důvodu dlouhodobých finančních problémů a špatné platební morálky nájemníků Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK). Ke konci roku 2013 činily pohledávky po lhůtě splatnosti 1,3 mil. Kč. Byly zmíněny i vysoké náklady na Mediažurnál, zejména pokud jde o autorské honoráře.

    3. Na valné hromadě v červnu 2013 byla kritizována situace a některé nedemokratické praktiky v Klubu volných novinářů v Praze. Klub nebyl schopen předložit kompletní dokumentaci o své činnosti (např. zápisy z členských a výročních schůzí či prezenční listiny) s odůvodněním, že mu povinnost archivace dokumentů nebyla uložena žádným předpisem či nařízením. Předseda SN ČR kolega Adam Černý se následně zúčastnil výroční členské schůze KVN, která musela být ukončena, protože někteří členové klubu disponovali plnými mocemi k zastupování a hlasování, což je dle platných stanov SN ČR nepřípustné. Klub funguje na základě stanov, které nebyly schváleny řídicím výborem, jsou tedy neplatné. Po rozsáhlé diskusi bylo rozhodnuto Klub volných novinářů k 12.2.2014 zrušit a po odstranění všech nedostatků zvolit nové orgány a jeho činnost obnovit v souladu s platnými dokumenty SN ČR.

    4. Řídicí výbor se zabýval rovněž existencí a fungováním Odborového svazu novinářů, který na svých webových stránkách neoprávněně uváděl jako své sídlo kancelář syndikátu, včetně čísla dveří a telefonu. Předseda OSN kolega Zdeněk Kučera vysvětlil, že k tomu došlo vinou firmy, která spravuje webové stránky. Chyba byla vzápětí poté opravena.

    5. Řídicí výbor se rovněž seznámil se stanoviskem Advokátní kanceláře Mikš & Suk, která upozornila na některá úskalí a rizika spojená s případnou transformací Syndikátu novinářů na odborovou organizaci. Jde zejména o výrazné zúžení členské základny, protože odbory by měly sdružovat především novináře v pracovním poměru. Rozdílný je i postup při vstupu, resp. založení odborové organizace. Na rozdíl od odborů se o vstup do syndikátu žádá a o přijetí rozhoduje členská komise. Řídicí výbor jmenoval pracovní skupinu ve složení kolegové Petr Burda, Martyna Radlowska-Obrusnik a Miloš Šenkýř, která se touto problematikou zabývá. Transformaci Syndikátu novinářů na odborovou organizaci požaduje podle předběžného průzkumu pouze 16 % těch, kteří vyplnili anketní lístky zveřejněné v minulém Mediažurnálu. Nutno však dodat, že hlasovalo pouze 230 členů SN ČR.

    6. Zástupci pracovní skupiny pro přípravu nových webových stránek prezentovali nabídku firmy Webnode.cz na nové webové stránky SN ČR za minimální měsíční poplatek. Řídicí výbor souhlasil s pokračováním spolupráce s firmou Webnode na inovaci stránek. Všechny texty z původního webu jsem zkopíroval do nové šablony, opravil spoustu překlepů i gramatických chyb, které dlouhá léty kupodivu nikomu nevadily, a po dohodě s ostatními členy grémia SN ČR doplnil i některé chybějící materiály. Webové stránky jsem poté předal kolegovi Lukáši Pfauserovi, který se o ně bude starat namísto dosavadního administrátora Víta Podjukla.

    7. Značné problémy vznikly se zajištěním výroby Mediažurnálu. Jak známo, prosincové číslo 2013 vyšlo až v březnu 2014. S ohledem na značné pracovní vytížení kolegy Zdenka Pavelky bude letos zajišťovat redakční přípravu už zmíněný kolega Lukáš Pfauser, který doposud připravoval pouze elektronickou verzi Mediažurnálu.

Milé kolegyně, milí kolegové!

    Dovolte mi ještě krátkou poznámku k BrnoŽurnálu. Vydáváme ho už dva roky – od dubna 2012. Máme radost, že stránky denně otvírá několik set čtenářů. Přivítáme, když se k dosavadním autorům příspěvků připojí i další členové Syndikátu novinářů jižní Moravy. Chtěli bychom však znovu zdůraznit, že BrnoŽurnál nehodlá suplovat deníky či další obdobná periodika, jeho primární určení je poněkud odlišné – zejména co se týče žánrů. Hodláme upřednostňovat hlavně dlouhodoběji působící publicistické materiály, na něž nebývá v běžném denním tisku místo. I když se nezříkáme krátkých a aktuálních příspěvků, poskytujeme prostor především materiálům, které nemají jepičí život a jednoznačně se vztahují k jihomoravskému regionu.

    Na závěr jen připomínám, že v pátek 6. června 2014 bude v Praze zasedat valná hromada Syndikátu novinářů ČR. Z našeho regionu by se jí mělo zúčastnit devět delegátů: Jaroslav Bobek, Jana Čipáková, Jan Chmelíček, Libor Kalina, Helena Kupčíková, Jan Mervart, Jiří Řezáč, Miloš Šenkýř a Jaroslav Štěpaník. Všichni jmenovaní už obdrželi pozvánky, náhradníky prosím posílejte jen v mimořádně naléhavých případech.