Výroční členská schůze 2013

 

Zápis z výroční členské schůze Syndikátu novinářů jižní Moravy

    Vzhledem k úsporným opatřením (poštovné) byli členové Syndikátu novinářů jižní Moravy pozváni na letošní výroční jednání pouze prostřednictvím e-mailové komunikace. Stalo se tak na základě rozhodnutí regionální rady a s vědomím, že se všem nemusela dostat pozvánka do rukou. Pozvánky byly rozeslány s dostatečným čtrnáctidenním předstihem.

    Dne 2. 5. 2013 bylo jednání výroční schůze zahájeno v souladu se stanovami SN ČR o 30 minut později oproti původně stanovenému času (17.00 hodin) z důvodu nedostatečné účasti členů. Výroční členské schůze se zúčastnilo 23 členů z celkového počtu 145 členů, kteří k datu výroční schůze uhradili příspěvek a splnili tak svou základní členskou povinnost.

    Jednání zahájil v 17.30 hod. předseda regionální rady Libor Kalina. Uvítal přítomné, seznámil je s navrženým programem, k němuž nebyly z pléna vzneseny připomínky.

    Byla zvolena návrhová a volební komise.

    Výroční jednání proběhlo dle schváleného programu, který tvořily následující body:
        1. zahájení a kontrola účasti,
        2. volba komisí a orgánů,
        3. zpráva o činnosti,
        4. zpráva o hospodaření,
        5. zpráva kontrolní komise,
        6. diskuse,
        7. volba delegátů na červnovou Valnou hromadu SN ČR,
        8. usnesení a závěr.

    Výroční členská schůze schválila podmínky fotosoutěže Můj brněnský den vyhlášené na Den Brna s uzávěrkou 10. září 2013. Autoři nejlepších snímků (kolekcí) budou odměněni věcnými cenami, jejich snímky budou otištěny v brněnských periodikách a vystaveny ve foyeru Janáčkova divadla a na frekventovaných místech města Brna.

    Výroční členská schůze doporučuje uspořádat vzdělávací akci pro redaktory, kteří zajišťují sběr, vlastní tvorbu a přípravu písemných materiálů do tištěné či elektronické podoby místních periodik či občasníků. Termín konání: září, říjen 2013.

    Výroční členská schůze vzala na vědomí zprávu o dosavadních zkušenostech s vydáváním BrnoŽurnálu. Webové stránky navštěvuje měsíčně v průměru více než 1 100 čtenářů, od dubna 2012 do konce dubna 2013 bylo publikováno celkem 351 příspěvků jihomoravských novinářů.

    Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity při pořádání, organizaci a prezentaci literární a fotografické soutěže pro studenty a mladé novináře. Společně připravujeme Soutěž A. Heinricha (první šéfredaktor Lidových novin v Brně), na níž jsme přispěli částkou 5 000 Kč.

    Na Valnou hromadu Syndikátu novinářů ČR 14. 6. 2013 byli zvoleni: Jaroslav Bobek, Jana Čipáková, Jan Chmelíček, Libor Kalina, Helena Kupčíková, Jan Mervart, Jiří Řezáč, Miloš Šenkýř a Jaroslav Štěpaník, náhradníkem byl zvolen Miroslav Krupica.

    Jednání zakončil předseda regionální rady v 19.30 hod.


V Brně 2. 5. 2013

Zapsali: Jan Martof, Helena Kupčíková

 

Fotografie z Výroční členské schůze Syndikátu novinářů jižní Moravy dne 2. května 2013.

Foto: Petr Michl