Hazard s brněnskou kulturou

20.05.2018 15:40

    V úterý 15. května schválilo Zastupitelstvo města Brna Strategii kultury a kreativních odvětví. To je jistě velmi žádoucí, kdyby ovšem ten materiál byl koncepční, s cílem kulturu v našem městě podpořit a rozvíjet. Nebyl a není. Proč? Nemohoucnost a tendenčnost, tak by se dalo stručně charakterizovat to, co vzešlo z dílny pana náměstka Matěje Hollana. Opíral se při tom o podporu brněnského Kulturního parlamentu. I když já jsem přesvědčena, že tito lidé netuší, do jakého dobrodružství se tu zapletli.

    Pokusím se osvětlit. Celý dokument lze najít na https://kulturniparlament.brno.cz/kulturni-parlament.

    Všimněte si: první polovina dokumentu hovoří o přínosech kultury, k čemu je dobrá pro ekonomiku města. Nic proti, je to pravda – ale patří to do strategického materiálu? Druhá polovina je o tom, co město nedělá a co vše patří do souvislosti s kulturou. Takže se chce, aby to město dělalo? A kolik to bude stát? Jaký je výsledek? Nebo je to jen vyplňovací efekt? V celém materiálu se ovšem nedozvíte podstatné – jaké jsou příspěvkové organizace města, co je to nezřizovaná kultura a co jsou to kreativní kulturní odvětví, natož aby k tomu byl nějaký rozbor. Je to vše v Analytické části – ale ta nebyla zastupitelům k dispozici. I když si ji kdokoli může najít, není jasné, zda je součástí Strategie, či ne. Nikdo ji neschválil.

    Když tohle všechno vypustíme jako balast, zůstává nám – po vypuštění městské nadace pro kulturu, kterou zastupitelstvo odmítlo – transformace příspěvkových organizací. Proč? Formu příspěvkových organizací považují ti, kteří pracují v oblasti živé kultury, za příliš svazující. Ředitelé by chtěli větší volnost v rozhodování jak v oblasti personální, tak v možnostech vícezdrojového financování, i nakládání s majetkem. Tohle by chtěli i představitelé města. Ale nedověděli jsme se, kterých institucí se to týká a jestli je na VKI  (veřejné instituce v kultuře) chce město převést všechny, nebo jen některé, a které. A že je předtím musí zrušit se všemi pracovně-právními důsledky, to si nepřipouští. A že tím fakticky ohrožuje základní a funkční páteř brněnské, potažmo jihomoravské kultury, si neuvědomuje. 

    Základním cílem je stabilizace financování kultury města, což tam ovšem není řečeno. Strategie počítá na kulturu s 9 % z celkového rozpočtu města, tedy řádově s necelou 1 miliardou korun. Ale již dnes se pohybujeme na úrovni 10,6 % z rozpočtu, neboť platy jsou dány Nařízením vlády, jde tedy o mandatorní výdaje. Z toho jsou plánována 3 % na nezřizovanou kulturu, což dnes činí 30 milionů. Strategie hovoří o postupném zvyšování tohoto podílu až na 10 % z rozpočtu kultury. Tedy hovoříme řádově až o 100 milionech, a to na úkor zřizovaných institucí! ALE – chybí tam právě to ale – to pouze v případě, že se povede vícezdrojové financování, tedy dostane-li město na provozování dnešních příspěvkových organizací peníze z dalších zdrojů – kraje, státu. Což dnes ale může taky – je to jen o politické vůli a tak to zůstane! Pikantní na tom je, že ty peníze, které dostane město zvenčí na zřizovanou oblast, de facto posune na oblast nezřizovanou. Je to koncepční? Je to obhajitelné? Brno kulturní bude jistě uspokojeno, ale obávám se, že je to jen hra. Už proto, že v říjnu budou zase volby a tedy nová městská reprezentace si s kulturou naloží po svém. Protože tahle myšlenková konstrukce není udržitelná ani politicky, ani ekonomicky. Členové zastupitelstva Strategii schválili s převahou jen 1 hlasu!

    Co ovšem v materiálu zcela chybí, je vztah k památkové péči. Je tu sice konstatování státu quo a deklarováno, že je vůle ho zachovat. Ale stačí to? Vždyť památky, které nám právě generují ty návštěvy turistů, o kterých je v úvodní apologetice řeč, jsou i základní infrastrukturou pro kulturní instituce, které v nich vykonávají svoji činnost a jsou na jejich stavu plně závislé! Vila Tugendhat, Špilberk, Janáčkovo a Mahenovo divadlo, Besední dům – a můžeme pokračovat. Ale je to i o jejich okolí a o městské památkové rezervaci. A je to o zrušení statusu kulturní památky 1 400 objektům ze strany MK ČR, které má problém znovu za památku prohlásit! Strategie kultury schválená zastupitelstvem zde zcela selhává, tváří se, že je vše v pořádku.

    Strategie pro kulturu by měla být o něčem jiném, než jen o financování. O vyjádření snahy, na jaké úrovni by brněnská kultura měla být a jakým způsobem by ji město mělo podporovat a garantovat. A pohybovat se v reálných mantinelech a řešit reálné problémy, ne v pohádkách, které mohou být v důsledku i destruktivní. Jde tedy jen o úlitbu udržení koalice, ne o skutečnou strategii pro kulturu. Hra poněkud hazardní, ve které nemůže nikdo vyhrát, ani ve volbách.

KARLA HOFMANNOVÁ