Za Kateřinou Smutnou

12.05.2016 19:25

    Před časem měli členové Klubu novinářů-seniorů SN JM možnost prohlédnout si od přízemí až po střechu před několika lety dokončenou moderní budovu Moravského zemského archivu a seznámit se s fungováním této instituce, s rozsahem archivních fondů a v některých případech i se vzácnými originály pramenů k dějinám Moravy, s prací v laboratořích a s další činností s MZA spojenou. Průvodkyní skupině novinářů byla osobně ředitelka této pozoruhodné instituce PhDr. Kateřina Smutná. Snad z každého jejího gesta, ale určitě z každého jejího slova bylo zřejmé její profesní zaujetí a doslova vřelý vztah k archivní práci. O takových lidech, kteří nejenže se vyznačují láskou ke své pracovní činnosti, ale jsou na výši i po odborné stránce, se zpravidla píše, že jsou to lidé na svých místech. Na instituci a její výsledky má taková situace jistě blahodárný vliv. Ostatně o tom se novináři (a nejen oni) mohli přesvědčit i v případě mnoha dalších akcí, které MZA pořádal – besed, výstav či třeba vernisáží k vydání zajímavých publikací, mezi něž se zařadil i křest velkoformátové publikace o Brně, kterou vytvořil náš novinářský kolega PhDr. Jaroslav Štěpaník. Díky vstřícnosti paní ředitelky se jihomoravští novináři těšili na další spolupráci. Bohužel osud tomu však nakloněn nebyl.

    Už budování nové archivní budovy probíhalo v době, kdy se dr. Smutná léčila z těžké choroby, ale díky terapiím, její vůli a touze opět se plně zapojit do milované práce se jí dařilo nemoc překonávat bez větších omezení po další léta. Bohužel se na jejím zdravotním stavu velmi odrazily události v roce 2015, kdy bylo podle nového zákona o vyhlášení konkurzů na vedoucí místa státních úředníků uspořádáno i řízení v MZA, kterého se však vzhledem ke své nemoci rozhodla už nezúčastnit, i když stále měla dost sil předávat své letité zkušenosti z řízení archivu. Proto pro ni bylo velkým zklamáním, když ze dne na den došlo k její výměně na vedoucím postu, doprovozené málo ohleduplným vyjádřením státního tajemníka o jejím dalším osudu, nehledě na neúčast nadřízeného pracovníka archivní správy. A tak svůj milovaný Moravský zemský archiv opustila koncem listopadu 2015, aby odešla do důchodu a již se do archivu nikdy nevrátila. Bohužel tyto negativní události a stresy z nich pocházející se odrazily i na jejím zdravotním stavu. Zemřela 7. května 2016 doma v kruhu svých blízkých.

    PhDr. Kateřina Smutná se narodila v roce 1947 v Brně, po gymnáziu na tehdejší Koněvově ulici vystudovala archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy university v Brně, kde získala v roce 1973 doktorát. Po absolutoriu nastoupila nejprve do Státního archivu v Zámrsku, po návratu do Brna vedla krátký čas spisovnu a archiv Moravského zemského muzea v Brně. V roce 1974 pak nastoupila do instituce, která se stala místem jejího působení až do jejího odchodu do důchodu. Po změně politických poměrů v roce 1989 se zapojila s plnou vervou do budování obnoveného Moravského zemského archivu: stala se vedoucí oddělení a zástupkyní ředitele, v roce 2000 byla pověřena vedením MZA a poté byla jmenována jeho ředitelkou. Od roku 2002 měla na starosti také 15 poboček Státních okresních archivů ve třech krajích. Projevila se rovněž jako zdatná pedagožka, která své zkušenosti ráda předávala studentům archivnictví v Brně a v Hradci Králové a na Střední škole informačních a knihovnických služeb v Brně. Působila také v řadě redakčních rad a byla členkou výboru České archivní společnosti. Byla přitom nejen zdatnou organizátorkou, která vytvářela odborně fundované a kreativní prostředí, ale i přátelskou a společenskou životní optimistkou, která se vždy snažila ke všem chovat čestně a kolegiálně a vycházet vstříc sociálním problémům druhých.

    Za léta v archivu si byla vědoma toho, že množství archiválií je uloženo ve zcela nevyhovujících podmínkách až na 17 místech v Brně a v krajích, takže hrozilo, že dojde k nenávratnému zničení důležitých pramenů k dějinám Moravy a jejích obyvatel, nemluvě už o nedostatečných prostorových podmínkách pro zájemce o bádání. Tak vznikla její vize, že dokáže zajistit Brnu a Moravě takovou budovu archivu, kterou si tato instituce vzhledem ke svému významu zaslouží. Tento sen se uskutečňoval velmi nesnadně, ale přesto se v roce 2007 stal skutečností. Dr. Smutná pak byla oceněna vyznamenáním Za zásluhy o české archivnictví. V roce 2011 se stala i nositelkou Ceny Jihomoravského kraje a o rok později i nositelkou Ceny města Brna.

    České archivnictví v ní ztratilo významnou a zasloužilou osobnost. Čest její památce.  (jmbs)