LIDÉ JIŽNÍ MORAVY – novinářská soutěž 2015

Podmínky soutěže:

    1. Novinářské soutěže se mohou zúčastnit pouze členové Syndikátu novinářů ČR registrovaní v pobočném spolku se sídlem v Brně, Mečová ul. 368/5.

    2. Do soutěže budou zařazeny dosud nepublikované, ale v roce 2015 napsané práce. Po závěrečném hodnocení poroty a vyhlášení výsledků budou všechny příspěvky zveřejněny v BrnoŽurnálu.

    3. Novinářský žánr soutěžních prací není striktně stanoven. Vítány jsou zejména publicistické příspěvky reportážního charakteru, story, fejetony, eseje a podobné novinářské útvary. Téma je omezeno na příběhy lidí, kteří jsou vzorem ostatním – v každodenním životě či v práci, a žijí nebo pracují na jižní Moravě. Zpravodajské příspěvky nebudou do soutěže přijaty.

    4. Rozsah soutěžních prací není stanoven. Doporučuje se, aby jednotlivé příspěvky měly nejméně 60 řádků textu, velikost 12 bodů. Práce je třeba odevzdat elektronicky či písemně.

    5. Soutěž je zcela anonymní.

    6. Autoři pošlou své příspěvky buď elektronicky na e-mail brno@syndikat-novinaru.cz, nebo poštou na adresu Syndikát novinářů jižní Moravy, Mečová 368/5, 602 00 Brno, popřípadě je odevzdají na vrátnici v budově Mečová 368/5. Termín pro uzavření soutěže je 30. listopadu 2015.

    7. Příspěvky bude hodnotit tříčlenná porota jmenovaná regionální radou Syndikátu novinářů jižní Moravy. Porota bude posuzovat téma, žánr, zpracování, styl a jazykovou úroveň jednotlivých soutěžních příspěvků.

    8. Porotou oceněné příspěvky získají finanční odměny: 1. cena – 5.000 Kč, 2. cena – 3.000 Kč, 3. cena – 1.000 Kč. Porota má právo některou z cen rozdělit nebo neudělit, popřípadě zvýšit celkovou částku na odměny maximálně o 2.000 Kč.

Schválila Regionální rada Syndikátu novinářů jižní Moravy dne 26. 8. 2015.

 

Vyhodnocení novinářské soutěže Lidé jižní Moravy:
 

    Porota ve složení Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D., PhDr. Jan Chmelíček a PhDr. Michal Žák posoudila celkem 5 prací zaslaných do soutěže. Konstatovala celkově slabou úroveň příspěvků, které sice splňovaly tematické zadání dané názvem soutěže, ale většinou jim uškodil nedokonalý způsob zpracování a jazykové i stylistické chyby. Autoři až na jednoho zvolili žánr story – profil osobnosti či příběh o lidském osudu.

    Tři generace sochařů Marků: práce nejlépe ze zaslaných příspěvků splňuje zadání soutěže, i když by vyžadovala lepší práci se strukturou textu a s citacemi; před publikováním je třeba opravit i několik jazykových chyb, zejména v interpunkci.

    Těsná blízkost architektury a výtvarného umění: nepochybně stejný autor jako u práce předchozí; platí stejné hodnocení, navíc důležité a zajímavé se ztrácí v textu, některé linie vyprávění nejsou dokončeny, chybějí výraznější citace.

    Vladimír Dubšík 80: malý spád vyprávění, dobrá práce s citacemi, ale práci výrazně poškozuje naprostá absence jakéhokoli členění textu; jde o text nepřesahující horizont motorkářského časopisu.

    … ad Emi-/Imi- granti: nejasný žánr, snaha oživit text osobními vstupy je oslabena problematickou argumentací, místy na úrovni hospodského žvanění (viz závěrečné P. S.).

    Osud zapomenuté dcery: i když jde o aktuální téma uprchlictví, práci silně poškozuje nadměrná délka, slabá struktura bez citací – ty se zčistajasna objevují až v beletrizovaném závěru, který je neorganicky k textu připojen; největším nedostatkem je katastrofální úroveň jazyková (špatné vazby, interpunkce) a zejména stylistická: nesmyslné členění do odstavců, násilná lyrizace, stále opakované „vědecké pojmy“, celková „užvaněnost“.

    Vzhledem k tomu, že jde o první ročník soutěže, který by měl mít také motivační charakter, porota (s těžkým srdcem) doporučuje udělit pouze třetí cenu, a to autorovi prvních dvou příspěvků.

    Dále doporučuje – ač je to proti regulím soutěže –, aby příspěvek Osud zapomenuté dcery ve stávající podobě pro nízkou úroveň nebyl uveřejněn na stránkách BrnoŽurnálu. Ostatní příspěvky nechť jsou zveřejněny po opravě chyb a nedostatků.

    Závěrem porota apeluje na novináře, aby v zájmu zachování vlastního statusu profesionálního novináře dbali na úroveň odevzdaných příspěvků, notabene do novinářské soutěže.

Michal Žák, předseda poroty