Ceny města Brna za rok 2012 byly předány

23.01.2013 18:15

    V úterý 22. ledna 2013 ve Sněmovním sále Nové radnice byly uděleny Ceny města Brna pro rok 2012. Návrhy byly podány do 14 oblastí, v oblasti hospodářský rozvoj bylo navrženo Cenu města Brna neudělit.

    Přestože cena v jedné oblasti lidského umu udělena nebyla, bylo oceněno 14 laureátů. To proto, že sport zastupovali bratři Jan a Jindřich Pospíšilovi, dvacetinásobní (!) mistři světa v kolové (dá se jim tedy říkat kolisti?). Díky jim se „Fotbal na kolech“ stal pojmem. Stali se vítězi ankety Sportovec roku a 8krát získali ocenění Král cyklistiky. Jejich bilance je unikátní i ve srovnání se všemi ostatními sporty.

    Technický pokrok reprezentoval prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. Je vedoucí osobností projektu CEITEC, což je Středoevropský technologický institut, který přináší Brnu nová pracovní místa, podporuje spolupráci s průmyslovými podniky Brna a regionu a přispívá k technickému pokroku i šíření mezinárodního věhlasu města. Jeho doménou je mikroelektronika, která vládne všem technickým oborům.

    Ing. Radan Květ, CSc., získal ocenění za přírodní vědy, ale také proto, že je člověkem širokého rozhledu a zájmů. Od chemie, kterou vystudoval, se dostal přes geologii a Geografický ústav ČSAV k hydrogeochemii, kterou spoluzaložil jako český obor a je také spoluautorem přehledu minerálních vod v České republice. Už v důchodu se začal věnovat problematice starých stezek a v této souvislosti zbudoval nový obor – stibologii, nauku o starých stezkách. Je ale také jedním ze zakládajících členů brněnské pobočky Klubu přátel výtvarného umění, jehož činnost jako předseda po tři desetiletí s erudicí sobě vlastní organizoval.

    V oboru společenské vědy získal ocenění prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. Literatura a sociologie určily jeho život, ale také politické poměry. Redaktor Československého rozhlasu v Ostravě, Praze a Brně, poté pedagog na nově založené katedře sociologie Filozofické fakulty dnešní Masarykovy univerzity, za normalizace poradce v manželské a předmanželské poradně a jako počítačový technik. Po roce 1989 se stal vedoucím obnovené katedry sociologie na Filozofické fakultě MU a přispěl ke vzniku Fakulty sociálních studií MU, stal se jejím prvním děkanem. Ve své vědecké práci se zabývá především proměnami české rodiny a rodinné a sociální politiky a je uznávaným odborníkem.

    Architekturu a urbanismus reprezentoval Ing. arch. Miroslav Spurný. V tomto roce se dožil 91 let a je pokračovatelem generace tvůrců brněnského funkcionalismu, žákem Bohuslava Fuchse, Bedřicha Rozehnala a Jiřího Krohy. Z jeho bohaté tvorby můžeme vidět   nemocnice v Boskovicích, Valašském Meziříčí a Znojmě, administrativní výškovou budovu Brněnských veletrhů, budovu na Žerotínově náměstí, nyní dětskou polikliniku, či Bílý dům, jak kdo chce. Jeho nejvyzrálejším dílem je Fakultní nemocnice v Bohunicích.

    Cenu za užité umění získal Jiří Drlík, významný šperkař a zlatník. Ideální spojení znalostí zkušeného zlatníka s mimořádným výtvarným talentem a invencí i sochařským vnímáním mu umožnilo se účastnit svými pracemi na celé řadě československých i zahraničních přehlídek šperku, což mu zajistilo pevnou pozici v evropském kontextu klasického šperkařství.

    Za výtvarné umění získala cenu akademická malířka Zdena Höhmová. Patří k výrazným postavám českého malířství. Její doménou je nástěnný obraz a kresba. Prohloubila imaginativní složky moderní malby, které dokázala rozvinout do osobitého uměleckého projevu. Významně i společensky cenná je také její výrazná podpora činnosti nadací na podporu dětem, handicapovaným, záchraně přírody apod. Za výtvarnou i společenskou činnost se jí dostalo řady ocenění domácích i mezinárodních.

    Cenu za oblast hudba dostal trumpetista a dirigent Mgr. Jan Slabák. Všestranný muzikant a výborný organizátor, člen někdejší Státní filharmonie Brno, ale také tanečních a jazzových souborů a především vůdčí osobnost kapely Moravanka. Díky ní znají moravskou lidovou hudbu v celém světě. Moravanka se stala fenoménem, který se nesmazatelným způsobem zapsal do historie moravské i české dechové muziky.

    Literární činnost reprezentoval na slavnostním večeru PhDr. Viktor Kudělka. Literární vědec, překladatel, teatrolog a divadelní kritik působil jako odborný poradce a dramaturg Městského divadla Brno a pro brněnské studio České televize zpracoval řadu relací o českých hercích a spisovatelích. Spolupracoval na rozsáhlé encyklopedii Postavy brněnského jeviště, která zahrnuje umělce od roku 1884 do roku 1994. Ocenění získal za přínos brněnské kultuře, především s přihlédnutím k širokému záběru jeho literárněvědné tvorby.

    Dramatické umění ztělesnila přesvědčivě herečka Jana Hlaváčková. Do nedávné doby členka činohry Národního divadla Brno, kde vytvořila desítky divadelních rolí od světových hrdinek až po postavy lidové. Herectví Jany Hlaváčkové bylo vždy protkáno hlubokou profesionalitou, smyslem pro dramatický detail a schopností psychologického ponoru do role. Významné je rovněž její působení jako pedagožky na Divadelní fakultě JAMU.

    Žurnalistika a publicistika patřila Josefu Koláčkovi. Člen řádu jezuitů byl v roce 1950 v rámci „Akce K“ s ostatními řádovými bratry deportován do internačního kláštera. Po propuštění pracoval v nechvalně známých praporech PTP, v dalších letech pracoval jako pomocný dělník a tajně studoval teologii. Od roku 1970 žil v Římě, pracoval pro českou sekci Vatikánského rozhlasu, a to jako její vedoucí, po čtyři desítky let. Pomohl mnoha českým emigrantům začít nový život v Rakousku či v Itálii. Je autorem stovek článků a příspěvků pro katolický tisk a rozhlas, vydal řadu knih s historickou a náboženskou tematikou.

    Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., získal cenu v oblasti Výchova a vzdělávání. Odborně se věnoval fyzice pevných látek, jako vědeckovýzkumný pracovník i jako pedagog. Předmětem jeho zájmu byly optické vlastnosti pevných látek, fyzika polovodičů, fyzika tenkých vrstev a další. Angažoval se v akademických funkcích, po dva roky byl děkanem Přírodovědecké fakulty, zastával šest let funkci rektora Masarykovy univerzity, poté pracoval jako prorektor pro výzkum a vývoj. Působil také jako člen vědeckých rad několika institucí, byl členem Rady vlády ČR pro vědu a výzkum. Jako vynikající vědec, pedagog i rektor ovlivnil Eduard Schmidt mnoho generací mladých lidí nejen ve svém vědním oboru. Jako občan a mimořádně aktivní člen mnoha kulturních a společenských organizací a komisí přispívá k rozvoji kultury a jejího zázemí v Brně.

    Za mezinárodní spolupráci města Brna byl oceněn Ryszard Grobelny. Jako nedávný primátor a nyní první náměstek primátora města Poznaně se výrazně zasloužil o rozvoj úzkých přátelských vztahů mezi Brnem a Poznaní. Pod jeho patronací se uskutečnilo několik společných projektů, zejména v oblasti kultury, sportu a školství, jako např. plavecké závody pro zdravé i handicapované sportovce „Evropa bez bariér“, projekt „Klíče k přáním“ zaměřený na problematiku dětských práv nebo „Dny Brna v Poznani“.

    „Vy jste vizionáři, lidé, kteří vidí daleko dopředu, a víte, že budoucnost začíná dnes. Byli jste schopni a ochotni pro toto město ze sebe vydat to nejlepší. Jste jedineční, protože jste obohatili náš svět a máte proto úctu a respekt občanů tohoto města,“ děkoval oceněným primátor města Roman Onderka. A hlaholily Moravské žestě a Zdeněk Junák přednášel báseň Oldřicha Mikuláška „Co člověk má“. Sledovali to rodinní příslušníci i přátelé oceněných a vládla atmosféra vznešenosti, vděku a dojetí, kterou narušoval neurvalým lovem snímků dav rozvášněných fotografů.

    Po oficiálním vážném aktu následovala neformální část, ve které nechyběla přátelská setkání i výměna zážitků a názorů. Probrala se kultura i politika, ideologie i náboženství, sport i mezilidské vztahy. A hlavně přání, aby prostor pro tvůrčí práci zůstal zachován a aby výsledky této práce byly užity ke prospěchu nás i našich potomků.

KARLA HOFMANNOVÁ

 

Autorka příspěvku pořídila i několik záběrů ze slavnostního předávání Cen města Brna.