Pamětní deska Karlu Valochovi

13.06.2020 17:35

    Při příležitosti 100. výročí narození doc. Karla Valocha byla tomuto bývalému dlouholetému zaměstnanci a význačnému badateli o středoevropském paleolitu odhalena pamětní deska v jeskyni Kůlna. Přítomni byli pracovníci Moravského zemského muzea a Správy jeskyní Moravského krasu.

    Kurátor Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea a vedoucí interdisciplinárního výzkumu jeskyně Kůlny v letech 1961–1976 Karel Valoch strávil svůj profesionální život v Moravském zemském muzeu, kam nastoupil v roce 1952. Po odchodu do důchodu v roce 1986 stále docházel do muzea až do konce svého života – 16. 2. 2013.

    Mezi jeho důležité výzkumy patří nálezy z Vedrovic nebo odkryv našeho dosud největšího mezolitického sídliště ve Smolíně u Pohořelic. Přední místo však zaujímá jeho výzkum jeskyně Kůlny, spojený s objevením kostí neandrtálců. Tento výzkum zásadně přispěl k poznání středního paleolitu. Z několika set publikací je asi nejdůležitější monografie o Moravském magdalénienu o jeskyni Kůlna a celkové přehledy našeho paleolitu v Pravěkých dějinách Moravy z roku 1993.

    Doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc., obdržel v roce 2011 Cenu města Brna a Cenu Jihomoravského kraje za práci v oblasti historické vědy (archeologie). Velký dík patří vedení Správy jeskyní Moravského krasu za povolení k umístění pamětní desky, kterou navrhla a realizovala Irena Armutidis. Jeskyně Kůlna je nejvýznačnějším místem, jaké kdy doc. Valoch zkoumal.

Text a foto: Petr Michl