Průzkum ÚSTR o naši toleranci

20.02.2018 15:30

    Pro mnohé možná překvapivé jsou výsledky průzkumu provedeného Ústavem pro studium totalitních režimů o vztahu Čechů a Moravanů k Židům a Romům.

    Ukázaly totiž, že negativní postoje k uvedeným menšinám jsou rozšířené spíše mezi obyvateli Prahy a také mezi lidmi mladšími. Poměrně malý vliv má přitom oproti očekávání na vztah k Židům a Romům dosažené vzdělání. Podle průzkumu jsou Židé nesympatičtí 27 % obyvatel Prahy, 21 % Moravanů a 15 % Čechů. Vztah k romské menšině je pak ještě dramaticky horší: podobně negativní pocity k Romům chová 82 % Pražanů oproti 76 % obyvatelům Čech i Moravy. Vzdělání mělo na vyjádřený vztah k Židům a Romům malý vliv, přičemž ve většině zemí přitom platí, že zpravidla s vyšším vzděláním roste i tolerance k menšinám. Podle autorů průzkumu proto mohou tato čísla svědčit o tom, že český vzdělávací systém nenapomáhá odstraňování předsudků a stereotypů.

    Tak například nejčastěji vyjadřují sympatie k Romům podle výsledků průzkumu lidé se základním vzděláním (8 %), nejméně často lidé s maturitou (79 %), ale nesympatičtí jsou Romové i vysokoškolákům (75 %). U židovské menšiny jsou však výsledky více ve shodě s očekáváním. Židé jsou sympatičtí 38 % vysokoškoláků a 34 % osob se základním vzděláním, naopak nesympatie k židovské menšině vyjádřilo 22 % osob se základním vzděláním, 23 % vyučených, 16 % lidí s maturitou a 13 % vysokoškoláků.

    Zajímavý je také parametr porovnávající odpovědi o sympatiích a nesympatiích k těmto dvěma menšinám s věkem osob a s jejich životní spokojeností. Židé jsou nejčastěji sympatičtí starším lidem – u osob nad 60 let tuto odpověď zvolilo 36 % respondentů, u ostatních věkových kategorií se toto číslo pohybovalo kolem 30 %. Nesympatičtí jsou Židé nejčastěji lidem ve věku 15–29 let, kde takto odpovědělo 24 % respondentů. Nesympatie vyjádřilo Židům 15 % lidí středního věku (30–45), 18 % lidí mezi 45 a 60 lety a 20 % osob nad 60 let. Nesympatie k Židům také vyjadřují častěji lidé, kteří jsou se svým vlastním životem nespokojeni (27 %), zatímco u lidí žijících spokojeně je tento postoj méně častý (17 %).

ERIKA BEZDÍČKOVÁ