O Senior akademii Městské policie Brno je mimořádný zájem

Slavnostní shromáždění absolventů

18.04.2015 08:15

    Přišli slavnostně naladění, usměvaví, s pocitem dobře vykonané práce. Možná to zní příliš nadneseně, ale je to tak. Absolventi právě skončeného ročníku Senior akademie se v závěru tohoto týdne setkali naposledy. V Zastupitelském sále Nové radnice v Brně převzali z rukou ředitele Městské policie Bohumila Šimka a dalších významných hostů osvědčení o absolvování specializovaných kurzů. Jak už jsem naznačil – nálada byla slavnostní, přišli i gratulanti s kyticemi květin, zazněly fanfáry, v závěru nechyběla primátorská číše vína…

    Posluchači Senior akademie Městské policie Brno si v teoretických i praktických seminářích zdokonalovali své znalosti, zajímali se o prevenci kriminality a správné spotřebitelské chování, lektoři je učili, jak se orientovat v dopravě, vštípili jim nejdůležitější zásady poskytování první pomoci. Na přednáškách se diskutovalo rovněž o sociální problematice a spoustě dalších otázek a problémů, s nimiž se mohou senioři setkat ve svém bezprostředním okolí. Projekt Senior akademie se za roky svého fungování – po vzoru Brna – rozšířil do celé republiky.

    Ve své době to byl zcela ojedinělý projekt. Důvod, proč se ho strážníci rozhodli uvést do života, je velmi prozaický – prudce se zvýšil počet případů, jejichž oběťmi byli právě senioři. Vznikla myšlenka vytvořit výukový program, který by se zaměřil na tuto věkovou skupinu a posluchačům nabídl praktické informace, jak se starat o své bezpečí, ale i bezpečnost ostatních osob v bezprostředním okolí. „Mezi přednáškovými bloky se objevují i zajímavé paměťové tréninky, které posluchačům přinášejí mnoho užitečného,“ vysvětluje tiskový mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem. „Mám na mysli například odbourávání mentálních bariér a zažitých stereotypů, zvýšení sebevědomí, koncentrace, kreativity a zvládání relaxačních technik.“

    Slyšíme to na každém kroku – povídá se o tom v televizi, píše v médiích, hovoří mezi lidmi na ulicích i v hromadné dopravě. Říká se jim „šmejdi“ a jsou všude kolem nás. Lákají seniory na vidinu různých slev a výhodných nákupů, telefonují, zvoní u domovních dveří, pořád něco nabízejí. Zakládají fiktivní firmy, nereagují na e-maily či dopisy, neberou telefony…

    Posluchači Senior akademie se učí, jak se těmto podvodníkům bránit, třeba i fyzicky. Ve specializovaných kurzech získávají nejen teoretické informace, ale i praktické dovednosti. Tato výuka sice nepatří mezi „povinné předměty“, ale přesto se do ní vždy přihlásí většina posluchačů. „Nejatraktivnějším kurzem je sebeobrana,“ pokračuje Jakub Ghanem. „Svým obsahem je samozřejmě přizpůsobena specifickým požadavkům této věkové skupiny a v neposlední řadě i fyzickým možnostem seniorů. Lektoři posluchačům připomínají, že aktivní fyzická obrana může mít za následek eskalaci útoku, tedy i zvýšení jeho brutality. Proto se zaměřují spíše na taktiku a techniku obrany. Seniory učí, jak minimalizovat sílu úderu, vykrýt citlivé části těla, jak takticky ustupovat, což pachatele většinou nemotivuje k dalšímu násilí.“

    Součástí Senior akademie jsou i specializované kurzy první pomoci. Strážníci se při výuce zaměřují nejen na úrazy, ale také na srdeční selhání, diabetická kómata či epileptické záchvaty. Zájemci si mohou zvolit i kurz prevence počítačové kriminality. Seznamují se s možnými riziky internetového bankovnictví, internetového nakupování, ale i elektronické pošty a seznamky.

    Duchovním otcem Senior akademie, jejíž devátý ročník právě skončil, je Luboslav Fiala. Při vyřazení absolventů pochopitelně nemohl chybět, celý program této malé slavnosti byl v jeho režii. Před nedávnem jsme s ním diskutovali na Syndikátu novinářů jižní Moravy. Debata nebrala konce. Je to člověk na svém místě, doslova zapálený pro věc, má bohaté zkušenosti, přednáší, shromažďuje a sepisuje odborné informace, seniorům věnuje spoustu času…

    Stejně jako lektoři hodnotí své posluchače, hodnotili i posluchači práci svých kantorů. K těm nejlepším letos patřili Gerta Mazalová ze Sdružení obrany spotřebitelů  Asociace (správné spotřebitelské chování), kpt. Bc. Pavla Pražáková z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (prevence požáru v domácnosti) a Mgr. Lenka Šmerdová z Preventivně informačního oddělení MP Brno (zdravověda, první pomoc).

    Občas hovořím s vysokoškolskými pedagogy, kteří přednášejí v Univerzitách třetího věku. Většina z nich tvrdí, že senioři jsou pozornější a vnímavější než mnozí mladí studenti. Bezpochyby to bude tím, že se rozhodli studovat dobrovolně, mají zájem o přednášená témata. Do školy nechodí proto, aby získali nějaký titul, nebo si to bytostně přeje někoho z jejich rodiny. V Senior akademii Městské policie Brno je to podobné. Posluchači se neustále o něco zajímají, kladou zvídavé otázky, prokazují velkou trpělivost, disciplínu a vytrvalost, s nevšedním zájmem se zúčastňují odborných exkurzí. Koneckonců – zaznělo to i při slavnostním předávání osvědčení absolventům: Bezpečný senior je aktivní a informovaný. A být aktivní a informovaný, to je klíč k bezpečnému stárnutí. Těm, kteří dohlížejí na to, aby senioři nebyli izolováni od ostatních lidí ve společnosti, patří upřímné poděkování.

    Na závěr snad ještě krátká statistika. Do výuky Senior akademie se letos zapojilo 40 instruktorů a lektorů z 20 organizací státní správy, samosprávy i občanských družení. Nejstarším z 250 absolventů je jednaosmdesátiletý muž, který na slavnostním shromáždění převzal, stejně jako druhá (o rok mladší) účastnice, pamětní medaili České národní banky.

JAROSLAV BOBEK

 

Foto: autor