Vesnice

11.11.2015 09:20

    Projekt studentů Katedry fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění Praha je instalován v Moravském zemském muzeu v Paláci šlechtičen. Venkovské osídlení je jedním z podstatných fenoménů, který vytváří ráz krajiny a vypovídá o současné české společnosti. Po dlouhou dobu byl vzhled vesnice určován úzkou vazbou na krajinu a její obhospodařování. Byl to právě venkov a jeho zemědělská produkce, která byla důležitou základnou ekonomického rozvoje a stability. Charakteru krajiny odpovídal i ráz a vzhled vesnic a místních staveb.

    Tato po léta udržovaná kontinuita byla násilně zpřetrhána po roce 1948. Hlavní roli tu hrály politické zájmy a vesnice se radikálně proměňovala. Ve vesnicích se objevily cizorodé stavby – velké objekty jednotných zemědělských družstev – kravíny a sila, vícepatrové bytovky a naproti tomu staré usedlosti, statky, kostely a další historické památky v lepším případě chátraly, v horším byly zbořené. Zcela likvidovány byly i mnohé obce, hlavně v pohraničí, a naopak založeny nové, stavěné z panelových prefabrikátů. Četné cesty v krajině zmizely, nebo končily před velkými lány, které vznikaly místo drobných políček.

    Především od sedmdesátých let 20. století se na vesnici objevil nový fenomén – chalupář. Mnoho starých stavení se začalo využívat k rekreaci, což vedlo sice k jejich záchraně, ale na druhé straně úbytek starousedlíků změnil společenský život na venkově. K výstavě je vydána stejnojmenná fotografická publikace – VESNICE, kterou vydalo Studio JB. Etnografický ústav touto výstavou jednak dává prostor mladé generaci fotografů, jednak umožňuje návštěvníkům porovnat současný obraz vesnických lokalit z území celé České republiky. Tato výstava v Moravském zemském muzeu v Kobližné ulici č. 1 je otevřena od 11. listopadu 2015 do 31. ledna 2016.

Text a foto: Petr Michl